We doen het samen met de ouders

Informatie-uitwisseling

Op verschillende manieren krijgt u informatie van ons: tijdens de breng- en haalmomenten, 10-minutengesprekken, kind-ouderactiviteiten, thema-bijeenkomsten, Uk en Puk ouderbrieven, e-mail, het memobord bij de peutergroep, de nieuwsbrief Peuternieuws, enzovoort.

Omdat we graag NAAST u staan bij het laten groeien en (op)bloeien van het kind, vinden we informatie-uitwisseling over en weer belangrijk, ook over relevante gebeurtenissen in de thuissituatie zoals een verhuizing, scheiding of overlijden van een dierbare.

Oudergesprek

Kijken is een belangrijke kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Om dit objectief en gestructureerd te doen, werken de peuterspeelzalen met het observatieprogramma KIJK.

Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen, wordt op 2 momenten (3 jaar en 3 jaar en 10 maanden) een KIJK observatie uitgevoerd. Op datzelfde moment doet de peuter het taalspelletje van Cito. Hierbij staat het welbevinden en de ontwikkeling centraal en wordt diverse informatie met elkaar gedeeld als ook eventuele wensen en behoeften van u als ouder besproken.

Uitgangspunt zijn allereerst de onderwerpen die u wilt inbrengen. Daarnaast bespreken we aan de hand van KIJK! observaties en het Cito taaltoetsspelletje de ontwikkeling.

Naast de periodieke oudergesprekken kan het voorkomen dat er een gesprek met ouders nodig is wanneer er bijvoorbeeld zorg is omtrent hun kind. Dit kan zowel op initiatief van de ouders zijn als op initiatief van de pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek wordt er samen gekeken naar mogelijkheden en oplossingen om het kind de juiste ondersteuning te bieden om zich weer lekker te voelen op de peutergroep.

Social media en fotomateriaal

De peuterspeelzalen zijn ook op afgeschermde accounts op social media terug te vinden. Hier wordt alleen informatie verstrekt en verder niet ‘gechat’. U kunt hier via de pedagogisch medewerkers meer informatie over krijgen.

Als organisatie dragen wij verantwoording voor de privacy van kinderen die bij ons komen. In dit kader is het niet toegestaan om foto’s die van onze fotosite gedownload worden en waarop andere kinderen staan te plaatsen op privé-social media. Bovendien hechten wij belang aan een open communicatie met onze ouders, en vragen daarom om eventuele wensen en/of klachten persoonlijk bij ons te melden en niet via social media.

Ouders altijd welkom op de peutergroep

Ouders zijn altijd welkom op de peutergroep.  Kinderen vinden het vaak heel bijzonder als hun eigen ouder(s) een keer ‘meedraait’.Sommige ouders bieden aan te helpen bij activiteiten en festiviteiten, of om hun talent of beroep in te zetten tijdens een thema. Superleuk en altijd welkom.

Natuurlijk mogen ouders ook bij de verjaardag, de leukste dag van het jaar, niet ontbreken want dat wordt uitgebreid gevierd: de jarige staat in het middelpunt en u bent van harte welkom om met ons mee te feesten. Wel willen wij u vragen:

  • vooraf de feestdag aan te geven om een dubbele verjaardag te voorkomen
  • te kiezen voor een gezonde, niet te grote traktatie die tijdens het kringetje kan worden uitgedeeld.

De  oudercommissie

Elke peuterspeelzaal heeft een oudercommissie die ongeveer vier keer per jaar vergadert, twee keer per jaar vergaderen de voorzitters van de lokale oudercommissies met de directeur van SPW over beleidszaken die te maken hebben met o.a. kwaliteit, pedagogisch beleid en tarieven. De notulen van de vergaderingen kunnen op aanvraag gemaild worden.

De oudercommissie heeft, zoals geregeld in de Wet kinderopvang adviesrecht over o.a.: kwaliteit van de kinderopvang in zijn algemeen, tarieven, opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de regeling van klachten (en aanwijzen personen die belast zijn met klachtbehandeling). Wij waarderen het als ouders bereid zijn deel te nemen aan de oudercommissie, ook omdat het een manier is om op de hoogte te blijven van wensen en behoeften die spelen.

Tevredenheidsonderzoek 

Tweejaarlijks peilen we de mening van de ouders over de kwaliteit op de peuterspeelzalen door middel van een tevredenheidsonderzoek. Dit kan zijn in de vorm van een schriftelijke vragenlijst maar het kan ook zijn dat er gekozen wordt voor een ouderavond waarbij ouders uitgenodigd worden hun mening te geven en mee te denken over de kwaliteit van het aanbod.

Klachten

Wanneer u het ergens niet mee eens bent, dan nodigen wij u uit dit altijd rechtstreeks te bespreken met de pedagogisch medewerkers. Wanneer dit niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u zich wenden tot de directeur van Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht. Mocht ook dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan contact opgenomen worden met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar SPW bij aangesloten is: www.degeschillencommissie.nl. De klachtenprocedure vindt u terug in het Protocol Klachten.

Downloads

Nieuws

×